Tämä on Segmenta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2019. Viimeisin muutos 11.6.2020.

1. Asiakasrekisterin pitäjä

Segmenta Oy

Salmirannankuja 40

41370 Kuusa

Y-tunnus 2765722-1

2. Rekisteristä vastaava yhteystiedot

info@segmenta.fi

3. Asiakasrekisterin nimi

Segmenta Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin peruste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) sekä potentiaalisen asiakkaan suostumus tietojen keräämiseen (yhteydenottolomake).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä potentiaalisiin asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito, markkinointi ja laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat ovat: henkilön nimi, asema, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yrityksen nimi, toimiala, verkkosivustojen osoitteet, internethotellien tunnukset, tiedot palveluista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot tuhotaan rekisteristä viiden (5) vuoden kuluttua viimeisestä laskutuksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai potentiaaliselta asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai potentiaalinen asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta ulkopuolisille osapuolille ilman asiakkaan toimeksiantoa tai suostumusta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on asiakkaan kanssa sovittu.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa ja laitteet sekä ohjelmistot on suojattu asianmukaisesti ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Jos rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että kaikkia tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää suoraan ja henkilökohtaisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).